Serveis

Hisenda

Contacte

Àrea de Gestió
Plaça del Castell, 10
17100 – La Bisbal d’Empordà
Tel: 972 640 975
Fax: 972 643 186
recaptacio@labisbal.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Oficina de Recaptació CCBE
Carrer del Raig, 5 baixos
17100 – La Bisbal d’Empordà
Tel: 972 64 09 24
recaptacio@baixemporda.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h

Regidora de l’àrea
Delegació compartida:
Òscar Aparicio Pedrosa
Eva Rovira Anglada

Hisenda

Des del Servei de Gestió Tributària i Recaptació es treballa per facilitar el compliment  dels deures tributaris a la ciutadania. És objecte del servei dur a terme la gestió i la recaptació dels ingressos de dret públic de l’Ajuntament, i facilitar als ciutadans i ciutadanes el compliment de les seves obligacions tributàries.

El tributs municipals, siguin impostos, taxes o contribucions especials estan regulats a les corresponents ordenances fiscals.

Pagament de tributs per Internet amb targeta i carta de pagament amb codi de barres.

El pagament en període voluntari dels tributs següents a partir del 15/02/2021 es fa des de l’Oficina de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà.

 • Impost sobre béns immobles urbans
 • Impost sobre béns immobles rústics
 • Impost sobre activitats econòmiques
 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica
 • Taxa de recollida de recollida, transport i tractament de residus
 • Taxa de cementiris
 • Taxa del mercat setmanal

Així doncs, per fer tràmits i gestions relacionades amb aquests impostos i taxes, cal dirigir-se a l’oficina de recaptació del Consell Comarcal: al carrer del Raig, 5 baixos. L’horari és de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. També s’hi pot contactar telefònicament al 972 64 09 24 o per correu electrònic a recaptacio@baixemporda.cat.

El pagament en període voluntari dels  ingressos municipals següents es fa des de l’Àrea de Gestió Tributària de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà:

 • Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)
 • Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
 • Resta de taxes que no es cobren a través del CCBE
 • Preus Públics

El pagament en període executiu de tots els tributs i d’altres ingressos de dret públic es fa des de l’Oficina de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà.

Les sol·licituds relacionades amb la gestió dels tributs s’han de presentar a les oficines de registre del Consell Comarcal del Baix Empordà, ubicades al carrer dels Tarongers, 2. L’horari d’atenció al públic és de 9h a 14h, de dilluns a divendres (el servei requereix de cita prèvia al telèfon 972 64 23 10).

 • Bonificacions i exempcions
 • Ajornaments i fraccionaments del pagament
 • Canvi de domicili
 • Devolució d’ingressos
 • Domiciliació bancària
 • D’altres de contingut similar

La gestió de les inspeccions i les sancions es fan des de XALOC.

Pel que fa a sol·licituds relacionades amb altres ingressos de titularitat municipal, com poden ser preus públics, s’han de presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, ubicada al carrer Mesures, 17 (Ajuntament Vell). Cal sol·licitar cita prèvia a través d’aquest formulari, al telèfon 972 64 09 75, al 600 40 70 40, o a través del correu electrònic citaprevia@labisbal.cat.

Calendari del contribuent

Notícies relacionades