Serveis

Contacte

Ajuntament Vell
c/ de les Mesures, 17
Horari: dimecres 9 a 14h
(amb cita prèvia al 678 55 15 70)
Telèfon: 972642310
habitatge@baixemporda.cat

Ajuts a la rehabilitació

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES

 Ajuts per tal que els habitatges tinguin les condicions mínimes d’habitabilitat, per adequar les instal.lacions d’aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l’interior de l’habitatge a persones disminuïdes i per millorar l’aïllament tèrmic i/o acústic.

Dirigit als titulars dels habitatges per a la rehabilitació d’interiors i als titulars d’edificis d’un sol habitatge. Entenent per titulars les persones amb títol de domini o qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries.

Abans de sol.licitar els ajuts, cal haver passat l’avaluació tècnica prèvia (un informe emès per l’Oficina d’Habitatge i redactat prèviament a l’inici de les obres) per a la justificació de la necessitat i idoneïtat de l’actuació.

AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL

Ajuts per tal de rehabilitar elements comuns d’edificis d’ús residencial: actuacions relacionades amb patologies estructurals, deficiències constructives i risc en alguns elements, accessibilitat, instal.lacions comunitàries i sostenibilitat.

Dirigit a persones o  entitats promotores d’obres de rehabilitació que siguin propietàries, ususfructuàries, llogateres o usuàries dels edificis d’ús residencial en la seva condició de comunitat de propietaris o titulars de l’edifici.

Abans de sol.licitar aquests ajuts, cal haver passat la Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE).

AJUTS A LA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS D’ÚS RESIDENCIAL I D’HABITATGES

Són subvencions que mitjançant actuacions sobre façanes, parets, cobertes o terres tenen per objectiu reduir la demanda i el consum energètic en calefacció i refrigeració. Cal que compleixin els requisits energètics del Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals d’ecoeficiència en els edificis, i del DB-HE del Codi Tècnic de l’Edificació, i que comportin com a mínim un estalvi energètic de demanda superior al 30% respecte l’inicial.

Dirigit als titulars d’habitatges i a comunitats de propietaris d’edificis d’ús residencial.