Serveis

Contacte

Ajuntament Vell
c/ de les Mesures, 17
Horari: dimecres 9 a 14h
(amb cita prèvia al 678 55 15 70)
Telèfon: 972642310
habitatge@baixemporda.cat

Àrea d’Habitatge

La Regidoria d’Habitatge impulsa polítiques per garantir el dret de les persones a un habitatge digne.

Servei Municipal d’Habitatge

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà té establert un conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà per la gestió del Servei Municipal d’Habitatge que inclou les actuacions que segueixen:

Assessorament i informació a la ciutadania
En matèria d’habitatge d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’Habitatge i el Pla per al dret a l’habitatge.

Gestió de la Borsa de mediació per al lloguer social
La Borsa actua de mediadora entre les persones propietàries i les llogateres, els dona confiança i garanteix el bon ús dels habitatges, negocien rendes de lloguer per sota de mercat i es cerca el lloguer més adequat per a cada unitat de convivència que sol·licita habitatge.

Tramitació i gestió d’ajudes, prestacions i subvencions per l’habitatge
Informació i valoració la situació de la unitat de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l’habitatge pot situar en risc d’exclusió social residencial. Segons el compliment de les bases de la convocatòria s’assigna una quantitat monetària fins el preu considerat de “lloguer just”.
Informa, també, en situacions de vulnerabilitat de les prestacions per afrontar situacions d’especial urgència per deutes de lloguer, deutes hipotecaris i pèrdua d’habitatge a causa d’un procés de desnonament.

Cèdules d’habitabilitat d’habitatges usats.
L’objectiu d’aquestes és garantir la transmissió dels habitatges en bon estat i detectar usos anòmals d’aquests.
La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat que preveu la normativa vigent.

Rehabilitació d’edificis i habitatges.
La subvenció consisteix en un pagament a fons perdut d’un percentatge de les obres amb topall màxim, amb la finalitat de vetllar pel manteniment dels edificis i promoure l’adaptació dels espais comuns per a qualsevol persona, fomentar l’estalvi energètic i la conservació.

Obres d’arranjament en l’interior d’habitatges per a persones grans.
Es tracta d’una subvenció per a persones grans majors de 65 anys que acrediten no tenir prou autonomia per realitzar activitats d’higiene, alimentació o mobilitat.
Les actuacions subvencionades són: la substitució de banyera per plat de dutxa, adaptació per la banyera, canvi d’aixetes, substitució o adaptació de wc, lavabo, mirall, bidet, tractament antilliscant de paviments, col·locació d’ajudes tècniques, tall de subministrament de gas, substitució de placa de gas per elèctrica, aigüera en mal estat, nevera, tiradors a mobiliari, reforç d’il·luminació a zones de treball, ampliació o canvi de gir de porta, anivellament de paviments d’interior a exterior, instal·lació d’escalfador elèctric, endolls i punts de llum, modificació ubicació del telèfon, col·locació de limitador de potència i altres tipus d’arranjaments.

Informes d’adequació d’habitatges.
Gestionar la totalitat del tràmit relacionat amb els informes d’adequació dels habitatges des de la recollida de la sol·licitud fins a la tramesa mitjançant EACAT al Departament d’Immigració.
Els informes d’estrangeria d’adequació de l’habitatge serveixen per acreditar la idoneïtat de l’habitatge en el procés d’obtenció d’una autorització de residència per reagrupar un familiar.

Servei Municipal d’Habitatge
Edifici Ajuntament Vell
C. de les mesures, 17.
17100 La Bisbal d’Empordà
Horari d’atenció: dimecres de 9 a 13.30h.
Contacte:
Sol·licitud de cita prèvia: https://baixemporda.eadministracio.cat/citaprevia.1

Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge

El Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge (SIH) és un servei gratuït d’informació, assessorament i intermediació per a les persones que tinguin dificultat per afrontar els deutes relacionats amb el seu habitatge habitual, siguin deutes en la hipoteca o el lloguer, o bé es trobin en altres situacions que suposin la pèrdua de l’habitatge. És un servei prestat conjuntament per l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà i la Diputació de Girona, amb la col·laboració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la participació del Col·legi d’Advocats de Girona.

Servei d’Intermediació en l’Àmbit de l’Habitatge
Edifici Ajuntament Vell
C. de les mesures, 17.
17100 La Bisbal d’Empordà
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9 a 13h.
Sol·licitud de cita: 672 189 893 – sih.labisbal@ddgi.cat

Notícies relacionades