Serveis

Contacte

Ajuntament Vell
c/ de les Mesures, 17
Horari: dimecres 9 a 14h
(amb cita prèvia al 678 55 15 70)
Telèfon: 972642310
habitatge@baixemporda.cat

Registre sol·licitants habitatge

REGISTRE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA (RSHPO)

El Registre de sol.licitants es va crear per tenir un fitxer mínim comú als registres municipals i de la Generalitat de les persones que busquen habitatge. 

La inscripció en el Registre dóna dret a optar a l’adjudicació d’un habitatge amb protecció oficial o bé d’un habitatge de la Borsa d’Habitatges. Un cop inscrits, poden participar en processos d’adjudicació aquells sol.licitants que compleixin els requisits de la convocatòria. La inscripció en el Registre té una vigència de tres anys.

La inscripció al Registre de sol.licitants d’habitatge amb Protecció Oficial es pot fer on-line i aportar la documentació a l’Oficina d’Habitatge que et correspongui (on estas empadronat):

https://www.registresolicitants.cat/registre/solicitud/index.jsp