Serveis

Perspectiva de gènere en l’organització municipal

L’objectiu és incorporar la transversalitat de gènere com a principi orientador en la gestió de l’organització, en totes les àrees de l’Ajuntament amb la finalitat de consolidar una cultura organitzativa que sigui sensible al gènere i que es reflecteixi en els continguts, en les accions i en les polítiques que es duen a terme.

Les àrees que s’inicien amb el projecte són Joventut, Ensenyament, Comunicació i Acció Social i Ciutadania. Amb perspectiva d’adherir, a la llarga la resta d’àrees de l’Ajuntament.

Descripció:
El Servei d’Igualtat de La Bisbal d’Empordà es configura com un servei de planificació, coordinació pel desplegament de polítiques d’igualtat, així com la progressiva implementació de la transversalitat de gènere en totes les polítiques locals.

Justificació del projecte:
La línia del Pla de dones que es desenvolupa:

Dins el Pla comarcal un dels eixos d’actuació és aconseguir una veritable transversalitat en el disseny i el desenvolupament de les polítiques municipals. 

D’altra banda la llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes obliga a totes les administracions publiques a implementar la transversalitat de gènere en les seves polítiques i estructures de govern.

Objectius de l’acció:
– Establir les polítiques de dones com un eix transversal en l’acció de Govern de l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
– Promoure la formació del personal de l’ajuntament en temes de gènere.
– Adaptar les estructures, la normativa i l’actuació administrativa de l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà a la perspectiva de gènere.
– Fomentar la igualtat d’oportunitats entre el personal de l’ajuntament.

Proposta executiva:
– Formar i informar els responsables polítics i el personal tècnic sobre temes de gènere i l’aplicació dins el seu àmbit d’actuació.
– Capacitar – formar als agents clau de l’Ajuntament i del municipi per a poder definir les polítiques municipals des d’una perspectiva de gènere.
– Facilitar conceptes bàsics que permetin reflexionar sobre la igualtat entre dones i homes en diferents àmbits.
– Sensibilitzar de la necessitat d’incorporar en les polítiques locals els principis d’igualtat i de no discriminació per raó de sexe.
– Intercanviar informació sobre bones pràctiques dins l’Administració pel que fa a la incorporació transversal de la perspectiva de gènere.
– Difondre recomanacions de l’ús no sexista del llenguatge en l’administració local.
– Crear i dinamitzar instruments per garantir l’aplicació de la transversalitat de gènere en les polítiques municipals i dins de l’organització.

Professionals del servei

Personal de l’Ajuntament:  

– Tècnica de Joventut i Igualtat de l’ajuntament.
– Regidora de Joventut i Igualtat.
– I els tècnics de la resta d’àrees implicades: ensenyament, acció social i ciutadania i comunicació. 

Professionals externs:

– Tècnica especialitzada en temes d’Igualtat (conveni prestació Serveis tècnics amb el Consell Comarcal del Baix Empordà).