Serveis

Servei d’Igualtat i Atenció a les dones

El servei de SIAD s’orientarà especialment a totes les dones del municipi de La Bisbal d’Empordà  que cerquin informació, formació i assessorament en tots aquells temes d’interès per a les dones i que facilitarà el seu accés a diferents recursos del territori; també està adreçat a qualsevol persona associació o entitat interessada en la promoció de la igualtat entre els homes i les dones del municipi.

Descripció:
El Servei d’Igualtat de La Bisbal d’Empordà es configura com un servei de planificació, coordinació amb altres serveis i professionals, execució i avaluació continuada de les polítiques locals de gènere, amb l’objectiu de garantir una atenció integral i de qualitat a totes les dones.

També és l’encarregat de garantir el desplegament de polítiques d’igualtat, així com la progressiva implementació de la transversalitat de gènere en totes el polítiques locals. 

Justificació del projecte:
El SIAD té com a referencia el Pla Comarcal de Promoció de Polítiques d’Igualtat al qual l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà està adherit.

Les línies del Pla que es desenvolupen amb aquesta acció són:

Eix 5: Oferir una atenció integral davant les necessitats de les dones.

Eix 6: Treballar en la consolidació del programa per l’abordatge integral de les violències contra les dones.

Línia estratègica 1. Atenció: col·laborar en el desenvolupament d’un model d’atenció integral oferint serveis de qualitat per donar respostes adients a les necessitats i processos a les dones que estan o han patit situacions de violència així com els seus fills i filles.

Línia estratègica 2. Coordinació i cooperació. Establir estructures de coordinació i cooperació entre tots els àmbits per a la prevenció, detecció i intervenció de totes les situacions derivades de les violències contra les dones.

Línia estratègica 3. Prevenció i sensibilització: Promoure estratègies de prevenció i sensibilització en tots els àmbits, tant institucionals com socials, per tal de no tolerar cap mena de violència de gènere, i l’assumpció de tots els paràmetres de la cultura de la pau.

Objectius de l’acció: 

  • Oferir un espai d’acollida, de proximitat i de referencia per les dones del municipi i rodalies que cerquen informació, atenció, orientació i/o assessorament en tots aquells temes que puguin ser del seu interès.
  • Facilitar una primera acollida i suport específic a les dones nouvingudes i/o aquelles que es trobin en una situació social desfavorida.
  • Informar dels recursos comunitaris d’atenció sanitària, social, legal, laboral i formatius i afavorir-ne l’ús per part de les dones. Derivar a les dones que ho sol·licitin al Servei d’Informació i Atenció a les Dones Comarcal per rebre assessorament jurídic, psicològic i familiar especialitzat a les dones que ho sol·licitin.
  • Assessorar, orientar i realitzar una primera atenció a dones en situació de violència masclista. Derivar cap als serveis especialitzats.
  • Impulsar línies de coordinació i col·laboració entre la comunitat i el teixit associatiu femení.
  • Organitzar i desenvolupar activitats per promoure l’apoderament de les dones.
  • Impulsar activitats de prevenció i sensibilització social.

Proposta executiva:

El funcionament del SIAD és el següent:

– Informació i orientació a les dones que s’adrecen als Serveis, adreçat a les dones que requereixen d’un suporti i/o orientació en relació a qualsevol aspecte de la seva vida.

– Suport a les associacions de dones. Es treballa conjuntament amb els grups de dones que existeixen al municipi fomentant l’associacionisme i facilitant el desenvolupament de les seves propostes d’acció en el territori. També es fomenta la creació de noves associacions de dones.

– Prevenció i sensibilització: Suport a les entitats de dones en la celebració del Dia Internacional de les Dones i el Dia contra la violència masclista. Organitzar i realitzar activitats en altres moments, Dia de la Salut i les Dones, Dia de l’alliberament LGBTI+ a través de diferents accions (tallers, xerrades, campanyes, exposicions…) centrades en la sensibilització i la prevenció. Promoure accions per afavorir l’apoderament de les dones i prevenir la violència masclista.

– Coordinació amb els agents i serveis del territori: treball en xarxa.

– Difusió de les Polítiques de Promoció de la Igualtat en el territori (per exemple difusió de les jornades de formació, campanyes de sensibilització, lleis…) referents a la igualtat d’oportunitats; a professionals o entitats del municipi i/o rodalies.

Professionals del servei:

Personal de l’ajuntament:

– Tècnica de Joventut i Igualtat de l’ajuntament.

Professionals externs:

–  Tècnica especialitzada en temes d’Igualtat (conveni de prestació de serveis tècnics amb el Consell Comarcal del Baix Empordà). 

Activitats:

Cercle de dones: Espai setmanal que permet a les dones aturar-se de les tasques diàries, i disposar de temps per escoltar-se a si mateixes i re-connectar amb la seva essència. A través d’activitats dirigides per una psicòloga es fomenta l’acceptació i valoració de si mateixes, la reflexió i presa de consciència, conjuntament, sobre la identitat com a dones, l’aprenentatge les unes de les altres, el gaudir i expressar-se lliurement, el participar de forma activa en l’evolució i desenvolupament del propi cercle, i l’oportunitat d’aportar coneixements i experiències que serveixen a la resta.

Treballem la feminitat: Es programen diferents activitats per donar visibilitat a la feminitat i oferir espais on les dones puguin desenvolupar diferents activitats que les ajudin a sentir-se millor amb elles mateixes i a compartir-ho amb altres dones.