Serveis

Bonificacions ambientals

IMPOST/TAXAEXEMPCIÓ/BONIFICACIÓEXPLICACIÓ
Béns Immobles (IBI)ExempcióArt 4.1.6: La superfície de les muntanyes poblades amb espècies de creixement lent reglamentàriament determinades, que el seu principal aprofitament sigui la fusta o el suro, sempre que la densitat de l’arbreda sigui la pròpia o normal de l’espècie de que es tracti.
Béns Immobles (IBI) ExempcióArt 4.2.3: La superfície de les muntanyes en les quals es realitzin repoblacions forestals o regeneració de masses arbredes subjectes a projectes d’ordenació o plans tècnics aprovats per l’Administració forestal. Aquesta exempció tindrà una duració de 15 anys, comptats a partir del període impositiu següent a aquell en que es realitzi la sol·licitud.
Béns Immobles (IBI)95% de bonificacióArt 5.3: Tindran dret a una bonificació del 95% de la quota íntegra els béns rústics de les cooperatives agrícoles i d’explotació comunitària de la terra en els termes establerts en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim fiscal de les cooperatives.
Béns Immobles (IBI)75% de bonificacióArt 6.2: Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota íntegra de l’impost els béns immobles, en els quals s’hagi instal·lat sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol i/o instal·lació de calderes de pèl·lets, biomassa o energia geotèrmica durant els tres primers anys impositius següents a la instal·lació (comprovar requisits). L’import de la bonificació no podrà excedir de 300€ anuals. Termini: abans del dia 31 de de desembre (no caldrà renovar-la anualment).
Activitats Econòmiques (IAE)50% bonificació durant 1r exercici de tributacióArt 7.d): Gaudiran de la bonificació aquells subjectes passius que tributin per quota municipal que utilitzin en la seva activitat energies renovables o sistemes de cogeneració, d’acord amb el que estableix l’article 88.2c) del TRLRHL, sempre i quan no sigui obligatòria per normativa específica utilitzar-les. El gaudi d’aquesta bonificació serà atorgada per la Junta de Govern Local previ els informes tècnics corresponents (comprovar documentació a aportar).
Activitats Econòmiques (IAE)10% bonificació

Art 7.f): Tindran dret a una bonificació del 10% de la quota integra de l’impost per l’any que s’hagi instal·lat un punt de càrrega per a vehicles elèctrics, a les empreses que tinguin el seu domicili fiscal i social a la Bisbal amb un màxim de 300€.

Vehicles (IVTM)100% bonificacióArt 5.1.a): Bonificació sobre l’impost de circulació de vehicles històrics.
Vehicles (IVTM)100% bonificacióArt 5.1.b): de l’impost sobre circulació de vehicles clàssics sempre que es presenti el certificat de idoneïtat validat per l’Agència Tributària de Catalunya de l’impost sobre emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica i sempre que s’acrediti que tributa per un altre vehicle en el municipi.
Vehicles (IVTM)75% bonificacióArt 5.2: vehicles 100% elèctrics.
Vehicles (IVTM)50% bonificacióArt 5.2: vehicles híbrids.
Construccions i obres (ICIO) 95% bonificacióArt 7.1.5: Obres de reforma o millora, l’objecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació d’energies renovables i instal·lació de captadors tèrmics solars o plaques fotovoltaiques sempre i quan excedeixin els requeriments mínims de la normativa tècnica d’aplicació. S’aplicarà una vegada finalitzada l’obra i prèvia comprovació per part dels tècnics municipals, els quals informaran a l’àrea d’Intervenció, i es procedirà a efectuar una devolució d’ingrés (comprovar requisits i  documentació a aportar).
Construccions i obres (ICIO) 10% bonificacióArt 7.2: Tindran dret a una bonificació del 10% la quota integra de l’impost per l’any que s’hagi instal·lat un punt de càrrega per a vehicles elèctrics, amb un màxim de 300€.
Residus10% bonificació (5 i 9 aportacions) i 15% bonificació  (entre 10 i més aportacions)Art 5.1:  Seran bonificades aquelles aportacions a la deixalleria que siguin adequades al servei que presta la instal·lació (materials tòxics o perillosos, voluminosos, residus en quantitats significatives en pes o volum, runes, etc.), atès que la deixalleria complementa el servei dels contenidors de recollida selectiva que hi ha a la via pública. En cap cas es bonificaran aportacions provinents d’activitats econòmiques. La bonificació s’aplicarà d’ofici per part de l’Ajuntament a través de les dades que faciliti la deixalleria municipal dels subjectes passius acreditats i en relació a les aportacions anuals registrades. El mecanisme d’acreditació el facilitarà la mateixa deixalleria.
Residus20% bonificacióArt 5.2:  Habitatges particulars que reciclin la fracció orgànica dels residus que generin mitjançant la pràctica del compostatge casolà (comprovar requisits i documentació a aportar).
ResidusExempcióArt 2.4: No es tributarà per la taxa de residus tot i que la unitat consti donada d’alta al padró de l’Impost sobre béns immobles en els següents casos: Habitatges/Locals comercials declarats com a ruïna tècnica i/o  econòmica, o bé que es troben afectats per obres de rehabilitació-reforma que impedeixen l’ús d’aquestes (durant el termini fixat en la llicència per a l’execució de les obres). La regularització per baixa o devolució que correspongui, sempre serà d’acord al límit legal de la prescripció.
Subministrament d’aigua potableQuota reduïdaArt 5. Per a la determinació de la quantia es tindran en compte els diferents criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes passius obligats a fer-les efectives. 5.1 Pensionistes i jubilats, 5.2 Famílies nombroses o monoparentals, 5.3 Famílies on algun dels seus membres estiguin en situació d’atur. Cal consultar la ordenança perquè cada grup té uns criteris diferents.