Serveis

Els gats de carrer

Els gats formen part de la fauna urbana i un bon nombre d’ells viuen dins els habitatges humans com uns membres més de la família. Poc a poc s’ha anat modificant la seva funció tradicional de controlador biològic per la d’animal de companyia, guanyant adeptes i aconseguint fer-se un lloc a les nostres llars per la seva forma de ser. Aquest petits felins s’adapten fàcilment a espais no massa espaiosos com ara  és un pis , i no requereixen d’excessives atencions per al seu benestar sense  exigir un temps addicional d’esbarjo per satisfer les seves necessitats.

La manca d’escrúpols i d’educació d’algunes persones, juntament amb les característiques pròpies del seu caràcter independent, fa que el creixement del nombre de gats de carrer sigui una realitat en les nostres ciutats. Colonitzen espais urbans on troben aliments i aixopluc. Això, unit al fet de no tenir depredadors, permet que els col·lectius de gats es reprodueixin ràpida i fàcilment arribant a assolir poblacions desmesurades i conflictes amb els veïns.

Una femella pot cadellar divuit gatets l’any. Aproximadament la meitat d’aquests gats sobreviurà i, cap als cinc mesos, ja seran capaços de tenir les seves pròpies camades.

Un gat de carrer té una esperança de vida de tres a cinc anys (molts moren a causa d’accidents i malalties). El nombre de gats que formen una colònia està limitat per la quantitat de menjar que puguin aconseguir en el territori que és el seu hàbitat.

Control de les colònies de gats de carrer

Per harmonitzar la convivència i evitar conflictes entre els gats de carrer i les persones que se senten perjudicades, els ajuntaments apliquen el programa CER (Captura-Esterilització-Retorn). És un sistema per controlar la natalitat dels gats d’una colònia consistent en capturar-los mitjançant gàbies-trampa, portar-los a un centre veterinari per esterilitzar-los i retornar-los a la colònia d’origen. A fi d’identificar els gats esterilitzats, el veterinari els marca amb un tall a l’orella (els mascles a l’orella esquerra i les femelles a l’orella dreta).

L’esterilització, lluny de perjudicar els gats, soluciona molts problemes conductuals. Desapareixen els marcatges, les baralles i miols propis de les èpoques de zel. Per això cal que els propietaris de gats els identifiquin amb el corresponen xip, els censin a l’Ajuntament  i els esterilitzin.

Vols ser alimentador de gats de carrer?

Si la teva resposta és, primerament has d’omplir el document de sol·licitud per alimentador de colònies de gats ferals i enviar-ho com a instància genèrica a la pàgina web de l’Ajuntament de La Bisbal d’Empordà per entrar al procediment i fer una entrevista. Si no es realitza aquest procediment, NO et podem considerar alimentador, i si igualment disposes aliment als gats de carrer, es considera una infracció greu segons la nostra Ordenança municipal sobre tinença, protecció i control animal, secció IV, Art. 55 i Art.56 de 751-1500 €.

S’ha de tenir en compte que t’has de comprometre a col·laborar de forma voluntària a realitzar les tasques diàries de cura i alimentació dels gats encomanades per l’Ajuntament, complint en tot moment amb les normes i polítiques que s’estableixin. En un període de 3 anys que té duració el carnet d’alimentador, un cop s’ha expedit, s’ha de fer una renovació.

A més de seguir les normes bàsiques per l’alimentació de colònies controlades (Ordenança municipal sobre la tinença, protecció i control animal, Cap. 3, Art. 38) :

  1. L’alimentació s’ha de fer amb pinso sec, netejant les restes de menjar diàriament.
  2. Es prohibeix deixar recipients, mantes, cartrons, o d’altres elements i deixalles en els punts d’alimentació.
  3. Es prohibeix deixar quantitats de pinso excessives o posar aliments diferents del pinso sec i aigua, com restes de menjar casolà, llet, etc.
  4. Es prohibeix alimentar en els espais considerats sensibles: al voltant de centres educatius, centres sanitaris, parcs infantils, zones forestals, cursos fluvials, etc.
  5. Es prohibeix instal·lar nous punts d’alimentació sense permís de l’Ajuntament.

Si s’incompleix aquestes normes bàsiques, es considerarà infracció lleu segons l’Ordenança municipal sobre la tinença, protecció i control animal, Secció IV, Art.55 i 56, de 100 – 750 €.

A més a més, qualsevol persona voluntària es pot donar de baixa del Registre i perdre l’autorització per alimentar gats de carrer, quan concorrin raons d’interès públic o per incompliment de les normes o polítiques establertes.