Serveis

Gestió del fibrociment

Què és l’amiant? (Uralita)
L’amiant és un mineral format per fibres microscòpiques, àmpliament utilitzat en els sectors industrial i de la construcció, així com en l’àmbit domèstic, donades les seves propietats aïllants i ignífugues.
L’amiant es pot presentar sol o bé barrejat amb altres materials, com seria el cas del fibrociment, que és una barreja de ciment pòrtland i amiant, i que és conegut amb el nom d’uralita. El fibrociment es considera un dels residus amb amiant menys conflictius, atès que té una baixa capacitat per alliberar fibres.
Des del 14 de desembre de 2002 se’n prohibeix la utilització, la producció i la comercialització a Espanya per l’Ordre ministerial de 7 de desembre de 2001. No obstant, aquesta normativa no afecta els materials que ja estaven instal·lats, i que estan permesos fins al final de la seva vida útil.

Com pot afectar la nostra salut?
Si el fibrociment està en bon estat no és perillós per a la salut. El perill s’esdevé si aquest material es trenca, es desgasta o es manipula indegudament. En aquests casos, les fibres d’amiant es poden desprendre i quedar suspeses en l’aire, per això la inhalació mantinguda d’aquestes fibres pot produir malalties com el càncer de pulmó, l’asbestosi o fibrosi pulmonar i la mesotelioma.
Els factors que determinen el risc per a la salut del fibrociment són:

– La concentració de fibres presents en l’aire
– La durada i freqüència de l’exposició
– La mida de les fibres inhalades
– El temps transcorregut des de l’exposició inicial

Aquestes fibres també es poden adherir a la roba i a la pell i desprendre’s més endavant, traslladant el risc a altres llocs i altres persones.

On es troba l’amiant?
A casa, l’amiant es pot trobar bàsicament en forma de fibrociment. Si les plaques de fibrociment han estat fabricades des de 2003 endavant, han de portar gravades les sigles NT en un costat. Aquest codi indica que han estat fabricades amb les noves tecnologies, i que no contenen amiant. En cas que hagin estat fabricades amb anterioritat a 2003, es pot suposar que si que contenen amiant.
L’amiant es pot trobar, principalment, en forma de:

– Plaques ondulades de diversos gruixos de color gris, utilitzades en teulades, cobertes i parets pluvials

– Plaques planes de 3-8 mm de color gris, utilitzades en façanes i balcons

– Teules de diverses mides per a teulades 

Com hem d’actuar si tenim amiant?

Donada la perillositat del fibrociment amb amiant, cal que ens protegim a l’hora de tocar-lo.
Si per treure el material necessitem desmuntar-lo, no ho farem nosaltres sinó que caldrà contractar els serveis d’una empresa especialitzada que se n’encarregui. Aquestes empreses han d’estar inscrites al Registre d’Espreses amb Risc d’Amiant (RERA), del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.
En canvi, si es tracta d’una peça petita que podem transportar fins al punt habilitat per fer la recollida, cal prendre les següents precaucions:

1. No trencar, tallar ni foradar mai el material (si es trenca s’alliberen fibres, incrementant el risc d’inhalar-les).
2. Evitar manipular el material en presència d’altres persones, per reduir el perill d’exposició a tercers.
3. Utilitzar guants i mascareta d’un sol ús, i llençar-ho tot quan haguem acabat la feina.
4. Mullar el material per evitar que es desprenguin fibres, reduint així el risc d’inhalar-les.
5. Embolicar el residu amb film transparent o amb bosses.
6. Rentar la roba que haguem fet servir sense espolsar-la ni barrejar-la amb d’altra, per reduir el risc de trasllat de les fibres que s’hi adhereixen.
7. No netejar la zona afectada amb escombres ni aire per evitar que les fibres es dispersin en l’aire. Utilitzar un pal de fregar humit i esbandir-lo o llençar-lo quan haguem acabat.
8. Dutxar-nos una vegada haguem acabat la feina, per eliminar les fibres que hagin pogut quedar adherides a la pell.
9. Portar el fibrociment degudament embolicat i separat de la resta de materials fins al punt habilitat per fer la recollida, i dipositar-lo al lloc corresponent seguint les indicacions dels operaris.

És molt important no abandonar mai aquest residu al medi natural o a la via pública, ni dipositar-lo als contenidors que es troben al carrer.

Els industrials han de seguir un protocol de treball específic, contractant una empresa especialitzada inscrita al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).