Serveis

Mapa de capacitat acústica

El mapa de capacitat acústica assigna els nivells d’immissió fixats com a objectius de qualitat en un territori determinat, establint les zones de sensibilitat acústica, que agrupen les parts del territori amb la mateixa percepció acústica, per tres períodes temporals diferenciats: dia, vespre i nit.

Categories

  1. Zona de sensibilitat acústica alta (A)
  2. Zona de sensibilitat acústica moderada (B)
  3. Zona de sensibilitat acústica baixa (C)

Zona de sensibilitat acústica alta (A)

Comprèn els sectors del territori que requereixen una protecció alta contra el soroll. El perímetre de les zones, àrees i edificacions es representa amb una ratlla de color verd. Poden incloure les àrees i els usos següents o similars:

(A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica. També s’hi inclouen les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es mantinguin silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de l’entorn.

(A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o altres usos similars que demanin una especial protecció acústica.

(A3) Habitatges situats al medi rural. Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.

(A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial. Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i les àrees residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es consideraran zones de transició.

Zona de sensibilitat acústica moderada (B)

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció mitjana de soroll. El perímetre de les zones, àrees i edificacions i infraestructures es representa amb una ratlla de color groc.

(B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport existents.

(B2) Àrees amb predomini de sol d’ús terciari. Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d’oficines, espais destinats a restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió d’activitats productives en gran quantitat, incloent-hi les àrees d’estacionament d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles activitats i espais diferents dels esmentats en (C1).

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial. Inclouen els espais d’ús predominantment residencial existents afectats per zones de sòl d’ús industrial també existents, com ara polígons industrials o d’activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació no és possible el compliment dels objectius fixats per a una zona (B1).

Zona de sensibilitat acústica baixa (C)

Comprèn els sectors del territori que admeten una percepció elevada de soroll. El perímetre de les zones, àrees i edificacions i infraestructures es representa amb una ratlla de color vermell.

(C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles. Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de reunió a l’aire lliure, espectacles, i altres assimilables.

(C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial. Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per als usos relacionats amb les activitats industrials amb llurs processos de producció, els parcs d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic, estiguin o no vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars de l’activitat industrial com subestacions de transformació elèctrica, etc.

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres equipaments públics que els reclamin. Inclouen els espais de domini públic en el qual s’ubiquen els sistemes generals de les infraestructures de transport viari urbà i interurbà. Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de classificar d’acord amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria sinó existís aquesta afecció.

Documents Adjunts