10 març de 2017 a les 12:45

El 27 de març finalitza el període d’exposició pública del Pressupost municipal 2017

La sessió ordinària del Ple municipal de l’Ajuntament de la Bisbal celebrat el passat 28 de febrer de 2017 va aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici 2017, que comprèn el del propi Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, com el del Patronat Municipal Terracotta Museu, les Bases d’Execució i la plantilla de personal. Així doncs, d’acord amb allò que es disposa a l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, l’expedient i la documentació preceptiva que conté s’exposa al públic per un termini de 15 dies hàbils a comptar a partir de la última publicació del present edicte en el BOP de Girona i en el Tauler d’Anuncis de la Corporació (fins el proper 27 de març), durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions i/o al·legacions que estimin oportunes. 

Cal tenir present que poden presentar al·legacions les persones que compleixin els requisits recollits als articles 170.1 i 170.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Es pot consultar el pressupost per capítols als documents adjunts.