29 febrer de 2012 a les 12:22

El PSC, CiU i PP aproven el pressupost de la Bisbal d’Empordà

Els grups del PSC, CiU i PP de l’Ajuntament de la Bisbal van aprovar aquest dimarts el pressupost de la ciutat de forma definitiva després de desestimar les al·legacions que havien presentat ICV-EUiA, el comitè d’empresa i part de les presentades per ERC. Si que es van tenir en compte les al·legacions presentades pel grup municipal d’ERC en el sentit de dotar una partida per fer front a les possibles indemnitzacions arran dels acomiadaments del director del Patronat d’Esports i del responsable de comunicació.

Segons que va explicar l’alcalde, l’esmena rebutjada al comitè d’empresa ho va ser pel fet que no feia referència a als criteris taxats en normativa. Quant a les esmenes desestimades presentades per ICV-EUiA feien referència a la manca de partida per habitatge i a la falta d’un pla quadriennal d’inversions. Les al·legacions desestimades d’ERC  feien referència a que els ingressos eren massa baixos i que es reconsiderés el fet d’amortitzar dues places ocupades.

El Ple va aprovar un reconeixement extrajudicial de crèdit de la corporació per valor de 127.122,83 euros i imputar-los al pressupost del 2012 amb els vots favorables de tots els grups i l’abstenció d’ICV-EUiA. En l’explicació del vot, el portaveu d’ERC, Lluís Sais, va dir que aquesta situació es donava pel fet que les partides del 2011 estaven esgotades i que hi votaven a favor pel fet que afectava a tercers. ‘No té sentit tenir un estalvi pressupostari de 700.000 euros i 127.000 euros en factures pendents de pagament’ va dir Sais i l’alcalde el va replicar tot dient que ‘qui executava el pressupost eren vostès i vostès sabien que aquesta situació es podia produir’. El ple també va aprovar, per unanimitat, el reconeixement extrajudicial de crèdit del Patronat Municipal d’Esports, per valor de 17.791,13 euros i imputar aquesta quantitat al pressupost del 2012.

El Ple va rebutjar, amb els vots en contra del PSC, CiU i el PP una moció presentada pel portaveu d’ICV-EUiA, Pere Teixidor, en la que es demanava que l’Ajuntament fes públic el deute que té la Generalitat amb l’Ajuntament i se n’exigís el pagament.

El ple va aprovar de forma definitiva el reglament del Consell d’Entitats, amb els vots de tots els grups excepte ICV-EUiA, que es va abstenir. Precisament, es van estimar dues al·legacions fetes per ICV-EUiA al reglament i se’n van desestimar dues més. ICV va justificar l’abstenció pel fet que s’havien acceptat part de les esmenes que havia proposat i part s’havien rebutjat. ERC va justificar el vot favorable ja que considera que els canvis introduïts per l’esmena d’ICV-EUiA no modifiquen ni l’esperit ni l’essència  i va destacar la preocupació del seu grup sobre com es posarà en marxa el Consell d’Entitats atès que l’ajuntament acomiada el tècnic de comunicació i participació. L’alcalde va explicar que si cal s’arribarà a un conveni amb el Consell Comarcal i que cal deixar treballar els regidors de l’àrea.

El Ple va aprovar per unanimitat la convalidació text definitiu de l’acta d’ajornament del pacte de retribució dels treballadors municipals de les anualitats del 2011 i del 2012, per aplicar-los el 2013 i el 2014. També es va aprovar per unanimitat l’acord de bases de modificació de la relació llocs de treball. Segons aquest acord, l’Ajuntament no convocarà proves de places vacants fins que hi hagi unes bases generals de selecció que regulin sistema d’accés en relació a totes les places que compleixin els requisits establerts. La relació de llocs de treball es modifica per tal que es reflecteixi que seran coberts per procés de consolidació aquelles places ocupades per personal abans de gener 2005. Aquestes bases generals, en el moment que s’aixequi la prohibició per fer processos selectius haurà de ser motiu de negociació amb el comitè.

El Ple va aprovar el reglament d’ús de la biblioteca municipal amb els vots favorables del PSC, CiU i el PP. Tant ICV-EUiA com ERC es van abstenir adduint que no havien tingut prou temps per estudiar-lo i que es reserven el dret de poder presentar al·legacions per fer-hi noves aportacions si s’escau.

El ple va aprovar per unanimitat els nous criteris de càlcul dels efectes de dubtós cobrament, seguint els criteris de la Sindicatura de Comptes, que preveu una dotació del 5% en l’any en curs, del 15% l’exercici següent, del 40% el posterior i del 80% el quart exercici i que a partir del quart any es dota el 100%. També es va aprovar la desafectació d’un vehicle de la brigada municipal.

Precs i preguntes

En l’apartat de precs i preguntes, el regidor d’ICV-EUiA, Pere Teixidor, va demanar als grups que es vulguin afegir a presentar una moció basada en un text sindical sobre la reforma laboral, que estan disposats a preparar-ne una.

Gemma Pasqual, d’ERC, va demanar qui era el responsable d’habitatge i va preguntar sobre les normes d’adjudicació de pisos de lloguer protegits, sobre si es comprovarà o no la documentació a l’Ajuntament i va fer el prec que es millori la informació sobre les normes de participació. També va demanar informació sobre una prova pilot per substituir lluminàries al carrer Ramon de Cabrera i sobre una subvenció de l’Icaen que hagués suposat un ajut del 40% del cost. Igualment, va demanar informació sobre dues persones que treballen amb plans d’ocupació al Pla de barris i sobre l’estat de l’aplicació de la recollida selectiva al nucli antic.

El també regidor d’ERC, Víctor Muriana, va demanar pels estatuts del patronat d’esports i per la gestió de la situació a l’ensenyament a la Bisbal el dia de les nevades. També va preguntar a la regidora d’Ensenyament sobre un fulletó inclòs a l’agenda dels usuaris de la llar d’infants sobre un centre concertat de la Bisbal. Finalment va preguntar sobre la continuïtat del Consell d’infants.

L’alcalde va respondre que el responsable d’habitatge era el mateix alcalde i va destacar que hi ha un conveni per temes d’habitatge amb el Consell Comarcal i va afegir que es faria un resum de la normativa per ampliar la informació als usuaris.

El regidor Xavier Dilmé va informar que el projecte de zones verdes del nucli antic es manté i va anunciar que es faran actuacions a la llera del riu, la neteja dels escocells dels arbres, i la neteja d’herbes en algunes zones del nucli antic.

L’alcalde es va referir als projectes de l’Icaen tot explicant que els projectes en execució difícilment entren en l’atorgament de subvencions i que es va decidir prescindir de l’Icaen ja que el pacte d’alcaldes que pot donar opció a subvencions al 100%. L’alcalde també va explicar que dels projectes del pla de barris, el control no el fa l’Ajuntament.

El regidor de Medi Ambient, Albert Pacheco, va explicar en relació al desplegament de la recollida selectiva al nucli antic que s’està seguint el calendari establert, i ara s’està en la primera fase de comunicació amb els veïns i d’informació.

Quant als estatuts del Patronat Municipal d’Esports va explicar que s’han fet reunions amb les entitats per recollir tots els suggeriments i que quan hi hagi una decisió definitiva i uns estatus parlats amb les entitats, ho faran saber.

També va informar que la gestió dels aspectes relacionats amb la nevada es van prendre les decisions d’acord amb les direccions dels centres el dijous abans, en què es va decidir el tancament de les escoles i, posteriorment, divendres, quan es va prendre una altra decisió en el sentit de deixar els centres en situació de portes obertes per poder acollir els alumnes però sense activitat docent.

La regidora Núria Anglada va considerar que el tema dels fulletons no era una pregunta per anar al ple i va explicar que no tenia coneixement que es repartís el fulletó de l’escola Cor de Maria a l’agenda dels usuaris de la llar d’infants. També va considerar que el comentari sobre si s’està fent favoritisme d’una determinada escola sobrava. Sobre  el Consell d’infants, va explicar que no hi havia hagut traspàs d’informació i que no se la va informar que hi hagués res fet i que va entendre que potser era precipitat fer alguna cosa el mes de novembre i que de cara al curs vinent es reprendrà l’activitat. Tot i això, va informar que s’han fet activitats, com visites guiades a l’Ajuntament, destinades als infants.

Intervencions del públic

Al final del ple hi va haver dues intervencions del públic assistent. La primera, per mostrar sorpresa davant el rebuig a la moció d’ICV-EUiA i davant l’argumentació feta per l’equip de govern, que va qualificar ‘d’esotèrica’. La tesi d’aquesta intervenció era reclamar a l’Ajuntament que defensés els ciutadans i els treballadors en comptes de pressionar-los com feien les instàncies superiors sobre les immediatament inferiors, referint-se als diferents nivells de l’administració. ‘Quan ets l’últim de la fila les coses es veuen diferent, el que no pot ser és que la gent es posi en una situació de resignació. Poseu-vos les piles, el que hi ha en el fons d’aquesta reclamació és trencar aquesta dinàmica que tot cau cap a baix’ va reclamar al Ple. La segona intervenció va ser per demanar una racionalització de la despesa i la va argumentar exemplificant-ho amb el fet que la il·luminació de la sala de plens tenia un consum de 2.500 watts de llum amb sistemes totalment incandescents i que si es fessin servir uns altres sistemes d’il·luminació es podria estalviar un 30% del cost que tenia.