>

Ajuntament

>

>

Subvenció per a la gestió de la borsa d’habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge a la Bisbal

Subvenció per a la gestió de la borsa d’habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge a la Bisbal

L’any 2016, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà va realitzar un estudi per a la mobilització dels habitatges buits del municipi. Aquest projecte, que va comptar amb el finançament de la Diputació de Girona, preveia entre d’altres la creació d’una borsa municipal d’habitatges d’inclusió i allotjaments d’acollida. En el marc de les accions encaminades a crear aquesta borsa, l’estudi preveia mobilitzar béns del propi Ajuntament de la Bisbal. Des del maig del 2017 els habitatges es destinen a persones i famílies que han perdut els seus habitatges. L’objectiu de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, que treballa coordinadament amb els serveis territorials a Girona de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és poder acollir persones temporalment, mentre l’Agència de l’Habitatge no els pot oferir un habitatge de lloguer social. D’altra banda, l’Ajuntament també gestiona, en règim de cessió d’ús, 3 habitatges propietat de l’AHC. Aquests 3 habitatges també són d’inclusiói són part d’aquesta borsa d’habitatges.

És a partir del 2019 quan es va treballar per reglamentar i millorar el funcionament d’aquesta borsa d’habitatges d’inclusió, amb el projecte “Gestió de la Borsa d’Habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge al municipi”, adscrit a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Aquest projecte té com a principal objectiu la gestió de la borsa municipal d’habitatges d’inclusió i allotjaments d’acollida.

Al 2020, el projecte es consolida amb l’aprovació inicial del reglament d’accés a la borsa d’habitatges d’inclusió. Al llarg d’aquest any 2020 també s’han assumit tasques lligades a l’especial situació d’emergència generada per la pandèmia del COVID-19 (suport en la presentació d’ajuts al lloguer i assessoraments en matèria d’habitatge). L’import total amb el que està dotat el projecte “Gestió de la Borsa d’Habitatges d’Inclusió i suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge al municipi” és de tretze mil nou-cents vuitanta-dos euros amb trenta-vuit cèntims (13.982,38€) i la subvenció atorgada és del 70% del cost total, equivalent a l’import de nou mil set-cents vuitanta-set euros amb seixanta-set cèntims (9.787,67€).