Serveis

Seguretat Ciutadana

Protecció Civil

D’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de la Generalitat de Catalunya, Protecció Civil té com a finalitat evitar, reduir o corregir els danys causats a persones i béns per tota classe de mitjans d’agressió, així com, pels elements naturals o extraordinaris en temps de pau quan l’amplitud i gravetat de llurs efectes els fa assolir el caràcter de calamitat pública.

Sota aquestes directrius, la competència de protecció civil és preveure aquells riscos que puguin afectar la població, ja siguin per causa natural o originats per l’acció de les persones, així haurà de confeccionar els plans d’emergència adients als riscos que anteriorment haurà avaluat i que poden ser un perill per a la població. Les seves funcions doncs, estan orientades a l’avaluació de riscos en el municipi, confecció de plans d’emergència, coordinació dels serveis d’emergència, informació a la població, assegurar llocs segurs a la població en casos de calamitat pública, i restablir l’ordre un cop passada la situació d’emergència.

Què és la protecció civil?

La protecció civil és el sistema pel qual es proporciona la protecció i l’assistència per a tots davant qualsevol tipus d’accident o catàstrofe, així com la salvaguarda dels béns i del medi ambient. A trets generals es pot concretar que la protecció civil és la gestió dels serveis d’emergències, estesa a tots els nivells, i involucrant a totes les parts. No obstant això, s’entén com protecció civil en el sentit estricte als cossos específics encarregats de protegir als ciutadans d’un país davant catàstrofes de qualsevol tipus, siguin humanes o naturals. Els organismes que regulen la protecció civil solen, a més, definir una forma de participació ciutadana per la qual es tingui a un grup de persones preparades per a actuar davant catàstrofes, en suport als serveis d’emergències assalariats, i que serveixin com responsables en l’organització de l’ajuda ciutadana. A Catalunya aquests col·lectius s’estructuren com agrupacions municipals de voluntaris de protecció civil, gestionades pels respectius ajuntaments, com és el cas de la Bisbal d’Empordà.

Qui som?

L’associació de voluntaris de protecció civil (AVPC), és una entitat sense ànim de lucre reconeguda per l’ajuntament de la Bisbal d’Empordà i vinculada a l’Àrea de Seguretat Ciutadana del consistori bisbalenc. L’AVPC es va fundar per canalitzar la participació ciutadana i perquè la Bisbal disposés d’un recurs tan humà com material i preparat per moments de catàstrofe o calamitat pública.
Així doncs, seguint les directrius de la Generalitat de Catalunya que és qui té la competència en protecció civil, l’AVPC, és l’òrgan encarregat de canalitzar la participació ciutadana a través del voluntariat, donant-li formació i mantenint-lo preparat per eventuals circumstàncies extraordinàries.

Fer-se voluntari/ària

El voluntariat de protecció civil a Catalunya possibilita la participació ciutadana de forma regular en tasques de protecció civil com a recurs del municipi en el desenvolupament de les seves funcions en matèria de protecció civil, d’acord amb la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Aquesta col·laboració es realitza per mitjà de les associacions de voluntaris de protecció civil que depenen funcionalment del municipi amb el qual acorden la col·laboració mitjançant un conveni.

Per ser voluntari/ària de Protecció Civil de la Bisbal d’Empordà s’ha de superar un curs bàsic a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i cal ser nomenat voluntari/ària de protecció civil per l’alcalde corresponent. Les associacions de voluntaris de protecció civil a Catalunya estan inscrites en el registre especial de la Direcció General de Protecció Civil. L’àmbit d’actuació de les associacions del voluntariat de protecció civil de Catalunya és el terme municipal corresponent i poden col·laborar amb altres municipis a petició d’una altra autoritat de protecció civil (alcalde o conseller d’Interior).

Per a més informació es pot contactar a:
Protecció Civil de La Bisbal d’Empordà
Tel: 722 789 488
e-mail: protecciocivil@labisbal.cat