Serveis

Preguntes freqüents

Preguntes freqüents sobre la gestió de residus municpals a la Bisbal d’Empordà (FAQs).

Perquè és important separar els residus per a reciclar?

La Unió Europea té com a objectiu reciclar almenys el 55% dels residus municipals al 2025. El 60% el 2030 i el 65% el 2035.

Actualment a la Bisbal es recicla menys d’un 50% dels residus generats. 

La Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) cada any imposa un cànon més elevat per a la disposició dels residus no reciclats (rebuig) actualment és de 59,10 €/tona. A aquest cost cal sumar-hi es despeses d’abocament i transport, fins a sobrepassar els 100€/tona.

Les 5 fraccions. Quins residus he de dipositar a cada contenidor?

Contenidor groc (envasos lleugers): ampolles de plàstic, brics, llaunes, taps, bosses de plàstic, caixes de plàstic, paper d’alumini, safates de porexpan, aerosols.
Contenidor blau (paper i cartró): paper i cartró ben plegat, diaris, revistes.
Contenidor verd (envasos de vidre): ampolles i pots de vidre.

Contenidor marró (fracció orgànica): restes de menjar sense el seu envàs, restes de fruita i verdura, marro del cafè, pinyols, tovallons de paper, paper de cuina, taps de suro, bosses d’infusions, restes de closques, restes vegetals com gespa i branques petites. ( amb bossa compostable)

Contenidor gris (resta): bolquers, compreses, restes d’escombrar, excrements d’animals de companyia, cigarretes, cendres de la llar de foc (degudament apagades)

En cas de dubte es pot consultar la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: https://www.residuonvas.cat/ca

Quins residus no puc llençar al contenidor? Què he de fer amb ells?

Tots els residus que no es poden reciclar mitjançant els contenidors de recollida selectiva, s’han de portar a la deixalleria comarcal. (Carrer paral·lel, 180 de la Bisbal d’Empordà)

La deixalleria és el punt de recollida dels residus que no es poden separar en els contenidors de recollida selectiva. Es tracta de residus que necessiten un tractament especial degut a les seves característiques.

Residus valoritzables: Envasos, ferralla, fusta, runa, poda, tèxtil, vidre, vidre pla, voluminosos.

Residus especials: agulles, bateries i piles, electrodomèstics, envasos buits amb substàncies perilloses, ferralla electrònica, fluorescents, bombetes, olis minerals i vegetals, pneumàtics.

Residus NO admesos: amiant, enderrocs, residus hospitalaris, vehicles en desús, fracció orgànica, escombraries domèstiques (residus barrejats).

Actualment la Bisbal disposa de dues mini-deixalleries per acostar aquest servei a la ciutadania. Aquestes es troben situades a l’Avinguda Josep Irla (davant del parc 8 de Març) i davant del pavelló municipal al Carrer del Mas Clarà

Si no es disposa de vehicle per a transportar els mobles i els voluminosos, existeix un servei municipal gratuït per a la recollida a domicili, a peu de carrer, trucant al 617591511 (de 9 a 14h).

Quina és la freqüència de recollida?

La freqüència de recollida varia segons l’època de l’any i les necessitats.

Actualment les fraccions paper i envasos lleugers es recullen dues vegades a la setmana.

La fracció orgànica a l’hivern és recollida tres cops per setmana i a l’estiu cada dia excepte el diumenge.

El vidre es recull mensualment

El rebuig es recull a diari.

Els comerços de la Bisbal disposen de recollides porta a porta de reforç de vidre i Cartró d’acord amb unes freqüències concretes.

On van a parar els residus que separo?

Tots els residus recollits en els contenidors de recollida selectiva, són enviats a plantes de triatge i aquests són separats correctament i enviats al gestor corresponent per la seva revalorització final.

Actualment, els envasos lleugers són enviats a la platja de triatge de Celrà.

El paper i cartró a un a planta de triatge i compactació a Sant Julià de Ramis.

Els envasos de vidre a una planta de tractament a Mollet del Vallès.

La fracció orgànica s’envia a la planta de compostatge de Solius.

La fracció resta s’envia a la planta de transferència al municipi de Forallac i finalment a l’abocador de Lloret.

 Perquè és millor la recollida Porta a Porta?

El sistema de recollida porta a porta és un sistema de referència a Europa, aquest permet superar el 70% de recollida selectiva.

Aquest sistema, recull els residus a la porta de casa, apropant el reciclatge a la ciutadania.

Requereix un canvi d’hàbits fent que el ciutadà participi del reciclatge d’una manera més activa seguin un horari i calendari establert. D’aquesta manera es pot implantar sistemes de fiscalització més justos per a qui recicla de manera correcte.

Es retiren els contenidors de la via pública, fent l’espai més net. S’assoleixen nivells molt més alts de recollida selectiva i per tant de recuperació de residus.

Es redueix el cànon de rebuig ja que se’n genera menys quantitat i s’incrementa el retorn econòmica la millorar la valorització dels residus separats.

Desapareix l’anonimat en el lliurament dels residus.

Quina diferència hi ha entre la recollida comercial Porta a Porta i la recollida domèstica Porta a Porta?

Actualment a la Bisbal hi ha servei de recollida porta a porta comercial de paper i vidre i matèria orgànica.

Aquest servei funciona com una recollida porta a porta domèstica, en aquest cas, cada establiment adherit, té els seus contenidors segons les seves necessitats de generació, aquests contenidors són subministrats per l’ajuntament.

L’establiment, separa i acumula els residus en espais habilitats a l’interior i el dia acordat per calendari, aquets són recollits a la porta.

D’aquesta manera evitem el col·lapse dels contenidors de carrer i s’augmenta la taxa de reciclatge del municipi.

Amb la futura implantació del sistema de recollida porta a porta, desapareixeran les àrees de contenidors de carrer. Fent la via pública més neta i afavorint la separació dels residus per part de la ciutadania.

Tinc una casa amb jardí, què puc fer amb les restes vegetals?

Existeixen dos tipus de restes vegetals, les que es poden dipositar als contenidors de fracció orgànica (gespa, fulles, troncs petits) i les provinents de la poda de l’arbrat que han de ser dipositades als contenidors de grans dimensions per a restes vegetals a la deixalleria.

Si es disposa d’un espai al jardí de casa es pot sol·licitar un compostador domèstic al Consell Comarcal del Baix Empordà. En aquest compostador domèstic s’hi poden compostar les restes orgàniques juntament amb les restes vegetals del jardí (en el cas de les restes llenyoses caldrà triturar-les prèviament), si el procés es realitza correctament, al cap d’un temps tenim compost de qualitat per utilitzar com a adob per al propi jardí. D’acord amb les ordenances fiscals, els domicilis que realitzen correctament la pràctica del compostatge reben una bonificació del 20% a la taxa de recollida i gestió del residus municipals.